ANUNCIO

CORRECCIÓN DE ERRO POR OMISIÓN RESULTADO PROBA DE GALEGO

PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

Habéndose detectado un erro por omisión na publicación do resultado na fase de Oposición na proba de Galego, sendo que omitiuse a valoración de ***4554** Carla Carballedo Roca, procédese a publicación da nova listaxe ca corrección do erro.

O tribunal Sendo as 12:00 horas do día 21 de decembro do 2023, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para o proceso de selección CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier nchez Romero – Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da proba de galego na fase oposición: “C.- Proba de galego: A proba estará dirixida a comprobar o coñecemento do idioma galego, polas persoas pirantes da mesma, de xeito tanto oral como escrito, e que consistirá na realización dunha tradución dun texto, castelán- galego ou galego–castelán, proposto polo Tribunal. O tempo máximo para a súa realización será de media hora. Esta proba cualificarase como apto ou non apto. Porén, ás persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega con carácter previo (anexo I, 4 da Orde do 16 xullo 2007, DOG do 30 xullo 2007, CELGA 4 ou equivalente) se lles dará por superada esta proba coa cualificación de apto”.

O tribunal pasa a valorar a realización ou non da proba de galego, e unha vez comprobada a documentación aportada, e sendo que todas/os as/os aspirantes aportan o CELGA 4 ou equivalente, dáselles por superada esta proba coa cualificación de apto.

 

NIF NOME E APELIDOS Proba de Galego
***4554** ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA APTA
***504** CARLA CARBALLEDO ROCA APTA
***0407** LAURA MARIA GROBAS PETEIRO APTA
***0197** ÓSCAR CABANA GONZÁLEZ APTO
***0348** PATRICIA SEOANE TORRENTE APTA
****963** PAULA HERNANDO MARTINEZ. APTA

 

Segundo.- A efectos de reclamacións, establecerase un prazo de dous días hábiles seguintes ao da publicación da presente na web www.concellodeares.com.

 

En Ares a 27 de decembro do 2023

O Secretario

Anuncio resultado proba de galego traballador a social- corrección erros en pdf