Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o  26/12/2022, pola que se acordou efectuar convocatoria para a concesión de postos municipais  no edificio do mercado municipal de Ares  (POSTOS Nº 6, 7 E 8), faise pública dita aprobación e procédese á súa convocatoria, con arranxo ao seguinte prego.

En Ares a 26 de decembro do 2022

 

O Alcalde,

Asdo: Julio Ignacio Iglesias Redondo

 

PREGO DE CONDICIONS PARA A CONCESIÓN DE POSTOS MUNICIPALES NO EDIFICIO DO MERCADO MUNICIPAL DE ARES (POSTO Nº 6, 7 e 8 ).

PREGO DE CONDICIÓNS en pdf