O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 11:00 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial de 1ª servizos do Concello de Ares, baixo a presidencia de D. Javier Sánchez Romero, estando presentes os vogais:

1º Vogal: Dª Isabel Margharetto Rodríguez.

2º Vogal: D Ángel Antonio Rodríguez Calviño.

3º Vogal: Dª Mª Concepción Dragó Porta, en sustitución de Dº Jaime Alberto Domínguez Fernández.

Actuando como secretario do mesmo Dº José Ángel Carballo Feijóo.

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzo ás actuacións que seguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase conta da documentación que obra no expediente que corresponde a: 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial de 1ª servizos do Concello de Ares.

Atendido a Acta levantada con data 20 dos correntes, na que consta entre outros:

a) A documentación obrante no presente proceso de estabilización.

b) O concurso de Méritos.

c) A data, hora e aspirantes que deberán realizar a proba de coñecemento de Galego.

Punto Proba de coñecemento de Galego.-

Por parte do Tribunal se cita a:

***8331** Oscar García Bello– que obtén a calificación de APTO

Se toma razón do escrito presentado en data 21/03/2024 rexistro de entrada nº 1040 por ***6532** Brais Calles Alonso no que solicita homologación do resultado de APTO CELGA 4, obtido na proba de galego para a selección da praza de Auxiliar Administrativo de Servizos Xerais incluída no proceso de Estabilización de persoal da presente Oferta de Emprego público do Concello de Ares e que seus efectos sexan tidos en conta para a acreditación do coñecemento da lingua galega nivel C4 para a presente praza de persoal laboral fixo de Oficial de 1ª servizos do Concello de Ares, ao que o Tribunal accede e amosa conformidade.

Punto Segundo.- Calificación Final.- Tendo en conta o concurso de méritos establecido na Acta do día 20 do presente mes, así como o resultado do punto anterior, a calificación final do proceso queda establecido:

DNI

Nome e Apelidos

Celga 4

Experiencia profesional na Admon

Puntuación méritos (Máx. 90 puntos)

Formación (Máx. 10 puntos)

Calificación final

8.1.1.a.

(mes*0,94)

8.1.1.b.

(mes*0,22)

8.1.1.c.

(mes*0,30)

8.1.1.d.

(mes*0,06)

***8331**

Oscar García Bello

APTO

168,26

90

10

100

***6532**

Brais Calles Alonso

APTO

16,80

16,80

10

26,80

***5331**

José Antonio Castro Pardal

SI

30,50

30,50

10

40,50

A experiencia profesional e antigüidade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

8.1.1.a.- Servizos Prestados no corpo (Ares).-

8.1.1.b.- Servizos Prestados noutros corpos (Ares).-

8.1.1.c.- Servizos Prestados no corpo (distintos de Ares).-

8.1.1.d.- Servizos Prestado no resto do sector público.

Punto Terceiro.- Tendo en conta a Calificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación na páxina Web, no BOP e no Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación: Experiencia Profesional e Formación Académica.

Punto Cuarto.- Rematado o prazo anterior convocarase ó Tribunal para a resolución das alegacións, se as houbese, e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial de 1ª servizos do Concello de Ares, propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda.

E sendo as 11:10 horas do día e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf