O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 11,30 horas do dia 21 de marzo do ano 2024 , reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo ( Servicios Xerais) , baixo a presidencia de Dº Manuel Larrosa Rodriguez , estando presentes os vogais:

1º Vogal.- Dº José Angel Carballo Feijoo 2º Vogal.- Dº Alfonso Portela Martinez

3º Vogal.- Dª María Concepción Dragó Porta

actuando como secretario do mesmo Dº José Manuel Mayobre Seijas.

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacións que siguen:

Atendido a Acta levantada con data 12 dos corrientes, na que consta entre outros :

a).- A documentación obrante no presente proceso de estabilización

b).- O Concurso de Méritos

c).- A data, hora e aspirantes que deberán realizar a proba de coñecemento de galego.

Punto Primeiro.- Proba de coñecemento de Galego.- Por parte do Tribunal se cita a ( incorpórase  a presente acta correo electrónico remitido con data 13/03/2024 convocando ós aspirantes para a realización da mesma) :

Punto Terceiro.- Tendo en conta a Cualificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do dia seguinte da publicación da presente na páxina Web e Taboleiro de anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación : Experiencia Profesional e Formación académica.

Punto Cuarto.- Rematado o prazo anterior convocaráse o Tribunal para a resolución das alegacións se as houbese e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo ( Servicios Xerais), propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda .

E sendo as 12,15 horas do día e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta

ACTA en pdf