ANUNCIO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS. BAREMACIÓN 

Por Decreto núm. 2023-1225 de 30/11/2023, acordouse: “Visto o expediente que se tramita para a contratación laboral temporal do persoal do Obradoiro dual de emprego REINICIA X financiado pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. Sendo realizadas as ofertas de emprego ao Servizo Público de Emprego de Galicia, tal e como figura nas Bases reguladoras do procedemento selectivo aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2023-1098, de data 06/11/2023.

Vistos os acordos adoptados do Tribunal de selección do proceso selectivo do persoal directivo e docente do obradoiro dual de emprego REINICIA X en sesión realizada o día 24.11.2023, esta Alcaldía, no uso das súas facultades que ten conferidas conforme ao artigo 21.1º.s da Lei 7/185, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local, RESOLVE:

Primeiro.- Prestar aprobación á baremación por postos e especialidades realizada conforme ao establecido na Base 6 para cada unha das persoas aspirantes:

Persoal directivo:

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACION ACADEMICA

Máx 2 ptos

Experienci a profesiona l   en

O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

 

 

Experiencia profesional fora de O Empgo Máx 3 ptos

 

 

 

 

 

Cursos realizados Máx 4 ptos

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

RODRIGUEZ ÁLVAREZ, M ÁNGELES 131***68J 0 6 0 1,5 7,5
NIETO MATAMOROS, SILVIA 3264***9V 0,5 1,5 1 2,6 5,6
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C 0,5 0 1,5 3,5 5,5
PITA FREIRE, SERAFIN 2440***2X 0 2 0 2,3 4,3
LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K 0 1 0 2,3 3,3

 

Docente para a especialidade de MAMD0209 traballos de carpintería e moble e MAMD0109 aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble.

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup Máx 6 ptos  

 

 

Experienci a docente fora de O Empgo Máx

3 ptos

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4 ptos

 

 

Cursos formacio n docente Máx 1 pto

 

 

 

 

 

 

TOTA L

ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ CARLOS 764***03

Z

 

0,5

 

4,8

 

0

 

0,3

 

0

 

5,6

 

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

 

Experienci a profesiona l   en

O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

Experiencia funcións docentes na especialidad e fora de O Empgo Máx 3 ptos (0,05ptos/me s)

 

 

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4 ptos

 

 

 

 

Cursos formacio n docente Máx 1 pto

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTA L

 

CANLE VARELA, PATRICIA

328***13

W

 

5,4

 

0,85

 

1,9

 

0

 

8,15

 

VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA

327***48

C

 

0,5

 

0

 

0,3

 

1,8

 

0

 

2,6

VÁZQUEZ MENDEZ, INMACULADA  

763***84D

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

Docente de educación básica

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup Máx 6 ptos  

 

Experienci a docente ensino básico fora de O Empgo Máx

3 ptos

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4 ptos

 

 

 

 

Cursos formacion docente Máx 1 pto

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

VÁZQUEZ RODRIGUEZ, M

JOSÉ

764***19

M

 

0,75

 

3,6

 

0

 

1,4

 

5,75

 

EDREIRA RIVERA,M LUZ

764***49

D

 

1,5

 

0

 

0

 

0,3

 

0

 

1,8

 

FEAL PITA, NOA

327***84

W

 

0

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

 

Experienci a profesiona l   en

O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

Experienci a docente formac.

Empresaria l ou laboral… fora de O Empgo Máx

3 ptos

 

 

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4 ptos

 

 

 

 

 

 

Cursos formacion docente Máx 1 pto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

GARCIA SEOANE, M LUZ 328***62G 0 5,7 0 1 0 6,7
LOPEZ HERMIDA, ROSA M 3267***5J 1,5 2,7 0,3 2,2 0 6,7
REGUEIRO PEREZ, M DOLORES  

326***85X

 

1

 

0

 

0

 

4

 

1

 

6

ANDRADE SANCHEZ, SILVIA 793***30Q 0 3,9 0 1,7 0 5,6
CARBALLEIRA DOPICO, M JOSÉ  

3267***5R

 

0

 

1,5

 

0

 

1,4

 

1

 

3,9

ABELENDA POSE, M ESTEFANIA  

793***16J

 

0,5

 

0

 

0

 

2,1

 

1

 

3,6

REY PARÍS, RUBÉN 473***98L 0 0 0 1,8 1 2,8
FAGIL COSLADO, M BELÉN 519***25M 0,5 0 0 1,2 1 2,7
LÓPEZ COBELO, M ALEJANDRA  

327***76Z

 

0,5

 

0

 

0

 

2,2

 

0

 

2,7

CAZORLA PENA, MÓNICA 326***39R 0,5 0 0 0,7 0 1,2

 

Segundo.- Prestar aprobación a puntuación final obtida por postos e especialidades unha vez resoltos os empates segundo conforme a Base 6:

Persoal directivo:

 

 

APELIDOS  E NOME

 

 

TOTAL

RODRIGUEZ ÁLVAREZ, M ÁNGELES  

131***68J

 

7,5

NIETO MATAMOROS, SILVIA 3264***9V 5,6
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C 5,5
PITA FREIRE, SERAFIN 2440***2X 4,3
LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K 3,3

 

Docente para a especialidade de MAMD0209 traballos de carpintería e moble e MAMD0109 aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble.

 

 

APELIDOS  E NOME

 

 

TOTAL

ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ CARLOS 764***03Z 5,6

 

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

 

 

 

APELIDOS  E NOME

 

 

 

TOTAL

CANLE VARELA, PATRICIA 328***13W 8,15
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C 2,6
VÁZQUEZ MENDEZ,  INMACULADA 763***84D 2

 

Docente de educación básica

 

 

APELIDOS  E NOME

 

 

TOTAL

VÁZQUEZ RODRIGUEZ, M JOSÉ  

764***19M

 

5,75

EDREIRA RIVERA,M LUZ 764***49D 1,8
FEAL PITA, NOA 327***84W 0

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

APELIDOS  E NOME

 

 

TOTAL

GARCIA SEOANE, M LUZ 328***62G 6,7
LOPEZ HERMIDA, ROSA M 3267***5J 6,7
REGUEIRO PEREZ, M DOLORES 326***85X 6
ANDRADE SANCHEZ, SILVIA 793***30Q 5,6
CARBALLEIRA DOPICO, M JOSÉ 3267***5R 3,9
ABELENDA POSE, M ESTEFANIA 793***16J 3,6
REY PARÍS, RUBÉN 473***98L 2,8
FAGIL COSLADO, M BELÉN 519***25M 2,7
LÓPEZ COBELO, M ALEJANDRA 327***76Z 2,7
CAZORLA PENA, MÓNICA 326***39R 1,2

 

Cuarto.- Proceder a publicar anuncio comprensivo das puntuacións finais acadadas polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos e dos Concellos de Ares e Fene e de forma complementaria na páxina web con apertura dun prazo dun (1) día hábil para a presentación das reclamacións e emendas que estimen oportunas

 

A presidenta do Tribunal

ANUNCIO en pdf