ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO – TRABALLADOR DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS.

Por Decreto núm. 2023-1269 de 13/12/2023, acordouse, entre outros asuntos, os seguintes:

Segundo.- Prestar aprobación á contratación baixo á modalidade de contrato formativo, código 421, contrato de formación en alternancia, co obxecto de estar vinculada mediante un contrato de tales características ao obradoiro dual de emprego promovido polos concellos de Ares, Fene e Mugardos “REINICIA X”, especialidade SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS

DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS” por un periodo de 12 meses, da seguinte relación de persoas que reunindo os requisitos específicos terían superado o proceso de selección segundo a orde de puntuación acadada na baremación practicada e achegado a documentación requirida nas Bases en tempo e forma:

 

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
ALLEGUE CARTELLE, ELENA 327***96T 13
GONZALEZ PORTO, MARIO 793***58M 12

 

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
GONZÁLEZ LAGO, LILIANA 327***94T 15
FERNÁNDEZ FONTENLA, ANA MARIA 775***22V 14
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA 327***75X 10

 

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
PENA INSUA, M PILAR 764***85D 16
SOTO BRAGE, MONTSERRAT 326***42W 15
VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL 327***77D 14
AFONSO RAMOS, SHAILA 444***75Q 12

 

Terceiro.– Prestar aprobación á formación dunha listaxe de reserva para posibles baixas ou renuncias segundo proposta do Tribunal para aquelas persoas aspirantes que reunindo os requisitos específicos non terían acaado praza no obradoiro segundo a orde de puntuación de maior a menor:

 

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ 288***26B 11 1º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
GARCIA PÉREZ, SARA MARIA 327***57R 10 1º SUPLENTE
PEREIRA SUEIRAS, NATALIA 327***36F 8 2º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 3º SUPLENTE
SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO 229***22X 3 4º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
BARCIA BATISTA, DIEGO MARTÍN 326***13S 9 1º SUPLENTE
RAMOS BARRO, SONIA 326***39C 0 2º SUPLENTE

 

Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo alcalde. O Alcalde

Juan Domingo de Deus Fonticoba

ANUNCIO-CONTRATACION ALUMNADO SSCS OBRADOIRO REINICIA X en pdf

ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO – TRABALLADOR DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS.

Por Decreto núm. 2023-1269 de 13/12/2023, acordouse, entre outros asuntos, os seguintes:

Segundo.- Prestar aprobación á contratación baixo á modalidade de contrato formativo, código 421, contrato de formación en alternancia, co obxecto de estar vinculada mediante un contrato de tales características ao obradoiro dual de emprego promovido polos concellos de Ares, Fene e Mugardos “REINICIA X”, especialidades “MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE E MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E

MOBLE” por un periodo de 12 meses, da seguinte relación de persoas que reunindo os requisitos específicos terían superado o proceso de selección segundo a orde de puntuación acadada na baremación practicada e achegado a documentación requirida nas Bases en tempo e forma:

 

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
PICOS SIXTO, M BEGOÑA 764***74M 16
SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO 326***76S 15

 

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
GARCIA ARENOSA, IRIA 326***59V 12
SECO BLANCO, JUAN CARLOS 326***55X 11

 

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ 326***72M 15
PENA MOSQUERA, ROCIO 326***80S 14
CALVO DÍAZ, ANDRÉS 326***08G 13
PEREIRA SANTOS, ANTONIO 326***26N 12
SANJUAN COUTO, ALBERTO 326***60M 12
FUNGUEIRO BASTOS, NEREA 329***30C 12

 

Terceiro.– Prestar aprobación á formación dunha listaxe de reserva para posibles baixas ou renuncias segundo proposta do Tribunal para aquelas persoas aspirantes que reunindo os requisitos específicos non terían acaado praza no obradoiro segundo a orde de puntuación de maior a menor:

 

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
REY MEIZOSO, TANIA 327***38L 13 1º SUPLENTE
REY MEIZOSO, ABRAHAM 327***37H 12 2º SUPLENTE
CRIADO SEIJAS, ANA MARIA 326***15M 11 3º SUPLENTE
HERNÁNDEZ IZQUIERDO, AGUSTIN 124***96H 8 4º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
PROUPÍN CASTIÑEIRAS, GLORIA 332***91P 11 1º SUPLENTE
LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA 326***93C 10 2º SUPLENTE
RIOS LOUREIRO, SUSANA 326***13J 4 3º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 4º SUPLENTE

 

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
ALVARIÑO SECO, CAYETANO 326***41L 11 1º SUPLENTE
DUAL HERNÁNDEZ, DAVID 326***66K 11 2º SUPLENTE
REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS 764***43D 11 3º SUPLENTE
RODRIGUEZ RUMBO, JUAN VICENTE 326***89H 11 4º SUPLENTE
DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE 326***99G 10 5º SUPLENTE
SUÁREZ RODRIGUEZ, ANDRÉS 326***69R 8 6º SUPLENTE

 

Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo alcalde. O Alcalde

Juan Domingo de Deus Fonticoba

ANUNCIO-CONTRATACION ALUMNADO MAMD OBRADOIRO REINICIA X en pdf